Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Εργαστήριο ιδρύεται και λειτουργεί υπό την αιγίδα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs’ Voice στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Συνήγοροι για τα Ζώα Ελλάδος σε συνεργασία με καθηγητές και μέλη ΔΕΠ των Νομικών Σχολών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Δεν υπάγεται στα άρθρα 46 επ. του Ν. 4957/2022. Ο Οργανισμός έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (άνευ οικονομικού αντικειμένου) ενώ οι καθηγητές και μέλη ΔΕΠ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το οποίο ο Οργανισμός δεν έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας μετέχουν ατομικά ως επιστήμονες/ φυσικά πρόσωπα.

Όλοι οι επιβλέποντες καθηγητές και μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν εθελοντικά. 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα και η εξέλιξη του δικαίου προστασίας των ζώων στην ελληνική έννομη τάξη. 

∆ομή Εργαστηρίου:
  • Κάθε Νομική Σχολή αναλαμβάνει ανά έτος επίκαιρα νομικά ζητήματα που αφορούν σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ζώων.  Η πρώτη κατηγορία για το 2023 θα είναι αυτή των Ζώων Συντροφιάς. Είναι τα ζώα που βρίσκονται πιο κοντά στον άνθρωπο ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις του Ν. 4830/2021 προσφέρονται για μελέτη, συζήτηση και βελτίωση. Για το 2024 έχει ήδη επιλεχθεί η κατηγορία “Άγρια Πανίδα”, ενώ για το 2025 η κατηγορία “Παραγωγικά Ζώα”. 
  • Το Εργαστήριο ξεκινάει κάθε έτος τον Φεβρουάριο  (εαρινό εξάμηνο) και τελειώνει τον Νοέμβριο, με τις εργασίες του να κορυφώνονται τον ∆εκέμβριο στο Ετήσιο Συνέδριο ∆ικαίου των Ζώων όπου θα παρουσιάζονται τα ευρήματα του Εργαστηρίου από όλες τις ερευνητικές ομάδες. 
  • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δηλώνουν συμμετοχή στο Εργαστήριο μέσω της σχετικής φόρμας και δίνουν συνέντευξη στην ομάδα του Οργανισμού. 
  • Η ομάδα εργασίας συγκροτείται από κατ’ ελάχιστον 4 φοιτητές και μέγιστο 8 φοιτητές οι οποίοι καλούνται να συντάξουν ένα policy paper. Η διαφορά του policy paper από τις παραδοσιακές ερευνητικές εργασίες έγκειται στο ό,τι σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν προβλήματα είτε από το γράμμα, είτε από την εφαρμογή είτε από την ερμηνεία του νόμου και επί των προβλημάτων αυτών να προταθούν λύσεις μέσα από τα εργαλεία που παρέχει η επιστήμη του δικαίου. 
  • Τα επιβλέποντα μέλη ∆ΕΠ έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία και καθοδήγηση των φοιτητών στην έρευνα τους με στόχο την συγγραφή του policy paper. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις με το επιβλέπων μέλος ∆ΕΠ είναι κατ’ ελάχιστον 7 και μπορούν να γίνονται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης.
  • Η εκάστοτε ερευνητική ομάδα παρουσιάζει τη θεματική της στο Ετήσιο Συνέδριο Δικαίου των Ζώων και δέχεται ερωτήσεις ενώ τα policy papers δημοσιεύονται στο Ετήσιο Περιοδικό Δικαίου των Ζώων. 
Εξωστρέφεια:

Κάθε έτος προβλέπονται κατ’ ελάχιστον πέντε συναντήσεις των φοιτητών που έχουν επιλεχθεί στο Εργαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης με εξέχοντες επαγγελματίες και policy experts του κλάδου από πανεπιστήμια, φιλοζωικές οργανώσεις και δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να δοθεί πρόσβαση σε φοιτητές νομικών σχολών σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ζώων και να λύσουν απορίες αναφορικά με αυτή την πλευρά άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. 

Ετήσιο Συνέδριο Δικαίου των Ζώων:

Με το Συνέδριο κορυφώνονται κάθε έτος οι εργασίες του Εργαστηρίου. Προγραμματίζεται για τις αρχές Δεκεμβρίου και σε αυτό οι ερευνητικές ομάδες παρουσιάζουν την έρευνα που διενήργησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δέχονται ερωτήσεις από δικαστές, καθηγητές, δικηγόρους, εκπροσώπους της πολιτείας και φοιτητές Νομικής που παρευρίσκονται στο κοινό.

Όλα τα policy papers δημοσιεύονται στο Ετήσιο Περιοδικό Δικαίου των Ζώων ενώ το ετήσιο τεύχος κατατίθεται στα αρμόδια Υπουργεία, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και σε εκπροσώπους κοινοβουλευτικών ομάδων.