Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Νόμοι

  • Ν. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις”

Προεδρικά Διατάγματα 

  • Π.Δ. 98/2004 “Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων” σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου”

Οδηγίες 

  • ΟΔΗΓΙΑ 1999/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 1999 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους
  • Ορθές Πρακτικές της οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους» είναι μη δεσμευτικοί, πληροφοριακού χαρακτήρα κανόνες, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, που εξεδόθησαν το 2015 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ερμηνεύσουν και να διευκολύνουν την εφαρμογή της οδηγίας 1999/22/ΕΚ για τους ζωολογικούς κήπους.

Κανονισμοί

  • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2035 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση  

Διεθνείς Συμβάσεις