Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Νόμοι

 • N. 4830/2021 “Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις”
 • Ν. 604/1977 : Περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων.
 • Ν. 1197/1981 : Περί Προστασίας Ζώων.
 • Ν. 2017/1992 “Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς”
 • Ν. 3337/2005 “Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές”
 • Ν. 4711/2020 “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις”.

Προεδρικά Διατάγματα

 • Π.Δ. 463/1978 “Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων”
 • Π.Δ. 184/1996 “Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα 1 του Παραρτήματος Γ του π.δ/τος 420/1993 (Α’179) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ Απόφασης της Επιτροπής”
 • Π.Δ. 44/2011 “Κανονισμός Ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων”
 • Π.Δ. 19/2015 “Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Γ΄ του Π.δ. 420/1993 (Α΄ 179), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και εκτέλεση της 95/176/ ΕΟΚ απόφασης της Επιτροπής» (Α΄ 137), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/31/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178, 28.6.2013, σελ. 107) και την αριθμ. 2013/518/ΕΕ Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ L 281, 23.10.2013, σελ. 14) της Επιτροπής”
 • Π.Δ 40/2021 “Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών”.

Υπουργικές Αποφάσεις

 • ΚΥΑ 1609/2022  Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του.
 • ΥΑ 2005/2022 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
 • ΥΑ 31932/2023 Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών

Κανονισμοί 

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22 ∆εκεµβρίου 2004 για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/429 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)
 • ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2035 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (ιδίως μέρος ΙΙ κεφ.1, κεφ. 3, τίτλος ΙΙΙ κεφ. 1 α.26,29,70,71)
 • Κανονισμός 688/2020 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης