Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καταφύγια και Χώροι Φιλοξενίας Ζώων Συντροφιάς

Καταφύγια Ζώων Συντροφιάς

Οι ανάγκες περισυλλογής, φιλοξενίας και περίθαλψης ζώων σήμερα ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των υπαρχόντων δομών ήτοι δημοτικών κυνοκομείων, χώρων φιλοξενίας φιλοζωικών οργανώσεων και ανάδοχων.

Στα καταφύγια ζώων  μπορούν να φιλοξενηθούν σκύλοι, γάτες και λοιπά ζώα συντροφιάς. Η υποχρέωση δημιουργίας καταφυγίων δεν υφίσταται για Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων. Ήδη το Υπουργείο  Εσωτερικών δυνάμει του νέου νόμου 4830/2021 και με σχετική πρόσκληση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» , ενισχύει κυρίως τους Δήμους της επικράτειας ώστε να δημιουργηθούν καταφύγια ζώων συντροφιάς. Η κατασκευή φέρεται να έχει ήδη ξεκινήσει στους Δήμους Φαρσάλων, Ιητών, Καρπάθου και Νέας Προποντίδας. 

 Νόμος 4830/2021 άρθρο 2 παρ. 20: «Καταφύγιο ζώων συντροφιάς»: η αδειοδοτημένη εγκατάσταση ή η εγκατάσταση που πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29 και στην οποία φιλοξενούνται αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η διαμονή των ζώων σε καταφύγιο διασφαλίζει τη διαβίωσή τους σε ασφαλές περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με βάση τους κανόνες ευζωίας των ζώων, μέχρι την υιοθεσία τους ή την επανένταξή τους στο οικείο περιβάλλον.”, και άρθρα 28, 29. Δικαιούχοι φορείς ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς είναι οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους αποτελεί η καταχώρηση τους στο Υπομητρώο Ζώων Συντροφιάς και η καθημερινή παρουσία προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) τουλάχιστον για 8 ώρες ημερησίως. Τα καταφύγια οφείλουν να έχουν εκπονήσει σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών και ιδίως πυρκαγιών, και ασφαλούς απομάκρυνσης των ζώων, το οποίο οφείλει να επικαιροποιείται κάθε χρόνο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του καταφυγίου. 

Χώροι Φιλοξενίας Ζώων Συντροφιάς

Όσο και να αγαπάς το κατοικίδιό σου υπάρχουν φορές που πρέπει να το αφήσεις πίσω π.χ. λόγω κάποιας υποχρέωσης ή ταξιδιού. Εάν δεν ευκαιρεί κάποιος φίλος ή συγγενής, τότε καταφεύγεις είτε σε κάποιον ιδιώτη που φιλοξενεί ζώα στο σπίτι του κατ’ επάγγελμα (pet-shitting) είτε σε κάποιο ξενοδοχείο ζώων συντροφιάς. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τη φύλαξη ζώων συντροφιάς για μικρό ή μεγάλο -πάντως ορισμένο- χρονικό διάστημα. Και εδώ, πέρα από γάτες και σκύλους μπορούν να φιλοξενηθούν και άλλα ζώα συντροφιάς. Πρόκειται για μία σύμβαση παρακαταθήκης ζώου και διέπεται από τις διατάξεις 822 – 833 και τις γενικές διατάξεις που αφορούν αμφοτεροβαρείς συμβάσεις του Αστικού Κώδικα και το Ν. 604/1977. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ενδιαιτήματος ζώων είναι η κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής ενότητας.

Το φαινόμενο της δημιουργίας ολοένα και περισσότερων παράνομων, μη αδειοδοτημένων δομών φιλοξενίας στη χώρα, οδήγησε στην ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων (Πα.Σ.ΙΔ.Ε.Ζ.) το 2016, που στόχο έχει τη διαφύλαξη των κοινών κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του, την προώθηση συνεργασίας μεταξύ τους και την ενημέρωση του κοινού. 

  • Νόμος 604/1977 περί ιδρύσεως και λειτουργίας κτηνιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Ως ενδιαίτημα ζώων θεωρείται ο χώρος όπου παρέχεται με αμοιβή ή χωρίς,κατοικία, τροφή, περιποίηση και παρακολούθηση σε υγιή ζώα ή ζώα σε διαδικασία ανάρρωσης. Προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του αποτελεί μεταξύ άλλων, η υπεύθυνη δήλωση εν ενεργεία κτηνιάτρου ότι αναλαμβάνει την υγειονομική επίβλεψη και εποπτεία του ενδιαιτήματος.  
  • Προεδρικό Διάταγμα 463/1978 Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων. Άρθρα 3 παρ. 3, 4, 6 και 7