Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εμπόριο Παραγωγικών Ζώων

Το νομικό πλαίσιο σχετικά με το εμπόριο παραγωγικών ζώων αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ζώντων βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών και συγκεκριμένα:

  • Με το Π.Δ. 308/2000 ρυθμίζονται οι κανόνες που αφορούν στα βοοειδή και τα χοιροειδή,
  • με το Π.Δ. 242/2005 οι κανόνες για τα αιγοπρόβατα και
  • με το Π.Δ. 45/2011 αυτοί των πουλερικών και αυγών.

    Κοινές προϋποθέσεις που απαντώνται στα τρία Προεδρικά Διατάγματα: 
  1. Προκείμενου να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίου τα βοοειδή, οι χοίροι και αιγοπρόβατα πρέπει να υπόκεινται σε ατομική αναγνώριση και καταγραφή σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, να  υποβάλλονται σε κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο εντός των 24 ωρών που προηγούνται της φόρτωσης και να μην εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα, να μην προέρχονται από περιοχή/εκμετάλλευση στην οποία ισχύουν περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα για υγειονομικούς λόγους, να έχουν παραμείνει σε 1 μόνο εκμετάλλευση επί 30 ημέρες πριν τη φόρτωσή τους, μετά την αναχώρηση από την εκμετάλλευση προέλευσης να διέρχονται από ένα μόνο κέντρο συγκέντρωσης υπό επίσημη κτηνιατρική επιτήρηση και να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό/επίσημο κτηνιατρικό έγγραφο.
  2. Αντίστοιχα για τα πουλερικά, πρέπει να έχουν λάβει έγκριση με διακριτικό αριθμό από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, να μην προέρχονται από περιοχή/εκμετάλλευση στην οποία ισχύουν περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα για υγειονομικούς λόγους, να μην υπόκεινται σε κανένα μέτρο υγειονομικού περιορισμού που αφορά στα πουλερικά, τα πουλερικά να έχουν υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση εντός των 48 ωρών που προηγούνται της αποστολής και να μην εμφανίζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα και να συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό.