Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Archives

— 31/03/2023

Ιπποειδή Εργασίας

Κακοποίηση Ιπποειδών Συνηθέστερες μορφές κακοποίησης ιπποειδών είναι οι ακόλουθες: Μόνιμη αλυσόδεση, έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, στέγαση σε ακατάλληλο κατάλυμα, υποσιτισμός, στέρηση νερού, παστούρωμα, υπερφόρτωση με δυσανάλογα βαρύ φορτίο,...

— 31/03/2023

Καταγραφή Ιπποειδών

Είναι σαφές ότι προκειμένου να προστατευτούν επαρκώς τα ιπποειδή απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους και τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν και πεθαίνουν.Ενώ η καταγραφή ιπποειδών...

— 31/03/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Νόμοι Ν. 1197/1981 “Περί Προστασίας των Ζώων” Ν. 4603/2019 “Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.” Ν. 4711/2020 “Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και...

— 31/03/2023

Προστασία Ιπποειδών

Tο υπάρχον νομικό πλαίσιο για την προστασία των ιπποειδών στη χώρα μας είναι ελλειπές. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς το πόσο στενά συνυφασμένα είναι τα ζώα αυτά με την ελληνική...

— 31/03/2023

Επισκόπηση Νομοθεσίας

Εσωτερικό Δίκαιο:Νόμοι:Ν. 1197/1981 “Περί Προστασίας Ζώων”Ν. 1444/1984 “Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων α)”για την προστασία των ζώων στις εκτροφές” και β) “για την προστασία των προς σφαγή ζώων”Ν. 3337/2005 “Κύρωση...

— 31/03/2023

Εκτροφή Γουνοφόρων Ζώων

Μία ακόμη αρνητική διάκριση της χώρας μας, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ζώων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, βρίσκεται στον τομέα της γουνοποιίας.Σε μία εποχή που το γενικότερο...

— 31/03/2023

Κακοποίηση

Εύκολα καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι τα παραγωγικά ζώα στο σύνολό τους υφίστανται κακοποίηση σε όλα τα στάδια της ζωής τους.Ειδικά όταν πρόκειται για συνθήκες εντατικής εκτροφής όπου οι...

— 31/03/2023

Σφαγή – Μέθοδοι Θανάτωσης

Γενικά:Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1099/2009 εμπίπτουν σπονδυλωτά ζώα πλην ερπετών και αμφιβίων ενώ ορισμένες διατάξεις εφαρμόζονται και στα ψάρια.Θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν τη θανάτωση των ζώων που...

— 31/03/2023

Εμπόριο Παραγωγικών Ζώων

Το νομικό πλαίσιο σχετικά με το εμπόριο παραγωγικών ζώων αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην προστασία της δημόσιας υγείας.Με Προεδρικά Διατάγματα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο ζώντων...

— 31/03/2023

Μεταφορά Παραγωγικών Ζώων

Στην περίπτωση των παραγωγικών ζώων, η μεταφορά είναι πάντοτε εμπορικού χαρακτήρα. Την μεταφορά διέπουν: Κανονισμός 1/2005 του Συμβουλίου, Κανονισμός 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Κανονισμός 2019/2035 της...